Löplabbet - ingen springer som Du.

Löparens ordlista

OBLA Onset of blood lactate accumulation. Ett sätt för att få fram anaerob tröskel där man använder sig av ett fix laktatvärde, 4 mmol/L. Bra på gruppnivå, men mindre bra på individnivå.

IAT Individuell anaerob tröskel. Tas fram genom D-max-metoden. Hänsyn tas både till vid vilken punkt de anaeroba processerna får en större roll i energiförsörjningen, och till vilket maxlaktat man har.
VO2max Maximalt syreupptag. Kroppens maximala kapacitet för syreförbrukning under en maximal insats. Uppnås när syreupptaget har nått en platå, och alltså ej längre stiger trots ökad belastning. Kan uttryckas som relativt värde/testvärde (ml/kg/min) eller som absolut värde (L/min).
Anaerob tröskel Den punkt där det blir en ”knyck” på kurvan i ett tröskeltest. Där laktatproduktionen blir större än laktateliminationen.
Borgs RPE-skala® Rating of perceived exertion. Skattning av den upplevda ansträngningen. Skattningen är subjektiv och man brukar ta den både på lokal (hur det känns i benen vid cykel/löpning) samt central (hur det känns i andningen) nivå.
RER Respiratory exchange ratio. Anger förhållandet mellan upptaget syre (O2) och avgivet koldioxid (CO2). Det ger en indikator på vilket bränsle (fett eller kolhydrater) som omsätts för att förse kroppen med energi. Vid RER 0,7 används enbart fett som bränsle, vid RER 0,85 är förhållandet 50/50 mellan fett och kolhydrater och vid RER ≥1,0 används enbart kolhydrater.
Ventilation In- och utflöde av luft vid andning. I detta sammanhang som utandad luft uttryckt i liter per minut.
Andningsfrekvens Antalet andetag per minut.
Arbetsekonomi Hur energieffektiv man är. För löpning även kallad löpekonomi där man uttrycker det i ml O2/kg/km (alltså syreförbrukning på en given submaximal hastighet där även kroppsmassan har tagits i beaktning), och för cykling kallad gross efficiency uttryckt i procent.
Nyttjandegrad Hur nära sitt max man kan arbeta under en längre tid.
Hb-värde Hemoglobinkoncentrationen i blodet. Allstå mängden röda blodkroppar.
Knickmax Den lägsta hastighet/effekt som ger 100 % av VO2max. Används vid Zon 6- träning.
Aerob Med tillgång till syre.
Anaerob Utan tillgång till syre.