Löplabbet - ingen springer som Du.

Team Löplabbet

MEDLEMSVILLKOR TEAM Löplabbet
Syftet med medlemskap i TEAM Löplabbet är att skapa mervärde för våra medlemmar och att samla bonus genom att göra inköp i Löplabbet butiker och på e-handeln. Medlemmar i TEAM Löplabbet erhåller förmåner i form av erbjudanden och rabatter från Löplabbet och våra samarbetspartners. TEAM Löplabbet ägs och administreras av Löplabbet AB, (org.nr. 556760-2452).

Medlemsvillkor
Medlemskap i TEAM Löplabbet kan endast erhållas av personer över 16 år. Medlemskapet är kostnadsfritt. Anmälan sker i någon av våra butiker eller via internet. Medlemskapet är kostnadsfritt, personligt och får inte överlåtas och är giltigt i samtliga Löplabbets butiker och på vår e-handel.

TEAM Löplabbet har rätt att ändra i villkoren; ändringarna kommer att publiceras via e-post en månad före villkorsändringen träder i kraft. 
Avtalstid – Medlemskapet gäller tills vidare eller tills endera parten säger upp det. Vid uppsägning från TEAM Löplabbets sida tillämpas en uppsägningstid om tre månader.

 

LÖPLABBET AB INTEGRITETSPOLICY

På LÖPLABBET värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag).

Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Med hjälp av innehållsförteckningen nedan kan du lätt navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig.

 

Syfte

Syftet med vår integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi redogör även för dina rättigheter och hur du ska gå till väga om du har synpunkter eller vill framföra ett klagomål till oss.

 

Mål

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet skyddas och respekteras samt att dina personuppgifter behandlas korrekt. Alla personuppgifter ska behandlas varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig

Löplabbetgruppen AB, org. nr 556760-2452, med adress Krokslätt Fabriker 34, 431 37 Mölndal, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Din data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna om att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vilka kommer vi eventuellt att dela din information med?

Vi kan komma att överföra eller dela din information med utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kommer eventuellt dela din information med följande parter eller vid följande tillfällen:

 • Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern
  Vid behov kommer vi att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer

-        Transporter (logistikföretag och speditörer)

-        Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)

-        IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

 

för att kunna genomföra åtaganden i enlighet med vårt avtal med dig och för andra syften som framgår i denna integritetspolicy.

 • Myndigheter
  Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som exempelvis Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på när vi som arbetsgivare har en laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

 • Avyttring
  Vi kan komma att dela din information till tredje part:

-        Om vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar. I dessa fall kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

-        Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part.

Observera att vi aldrig kommer att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data
  Du kan begära en kopia (ett s.k. registerutdrag) och verifiera den information vi har om dig. Det är kostnadsfritt att begära en kopia (1 ggr/år).

 

 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 

 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd")
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för:

 

- Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse

- Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

- Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

- Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av

- Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier)

 

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

 

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

 

Cookies och spårningstekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster. Vill du veta mer om hur vi använder cookies är du välkommen att kontakta oss. Vi har ett dataskyddsombud som kan informera mera i detalj om hur vi arbetar med personuppgifter och integritetsskydd, kontakta vår växel för kontaktuppgifter.

 

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare på kundservice som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå dem på teamloplabbet@loplabbet.se. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på loplabbet.se och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

 

Samtycke till behandling av personuppgifter
I och med att du anslutit dig till TEAM Löplabbet har du samtyckt till de villkor vi har för TEAM Löplabbet och för hur vi får behandla dina uppgifter enligt beskrivning i föregående stycken. Du har när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap och därmed återkalla ditt samtycke.

Kontakt
Har du frågor om TEAM Löplabbet, kontakta gärna din butik eller medlemsservice, teamloplabbet@loplabbet.se. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, www.datainspektionen.se som är tillsynsmyndighet för denna hantering.